دانش آموزان ممتاز

لطفا با ارائه سوالات خود ما را در این امر خیر یاری دهید

سوالات پیشرفت تحصیلی مهارت طراحی دیجیتال

دوشنبه 30 بهمن‌ماه سال 1396 11:19 ب.ظ نویسنده: محمد نظرات: 0 نظر چاپ

1.       در ............. ازمقاومت  متغیربرای  کنترل .................. مداراستفاده میشود؟

الف:رئوستا جریان                 ب:پتانسیومتر–    جریان                       

 ج:رئوستا ولتاژ                     د:موارد 1 و 2 صحیح است

2.       وظیفه اسیلوسکپ چیست؟

الف:اندازگیری فرکانس                ب: اندازگیری زمان تناوب               

ج:  اندازگیری دامنه موج                د:  همه موارد

 

3.       مقدار مقاومت (3R5j)چقدر است؟

الف : 35  اهم با تلرانس 10 در صد       ب : 3.5  کیلو اهم با تلرانس 10 در صد

 

ج : 35  اهم با تلرانس 5 در صد            د : 3.5  اهم با تلرانس 5 در صد

 

 

4.       روی خازنی عدد 47/0 نوشته شده است این خازن ....... فاراد است.

الف:0.47 µF            ب:0.47 n F     ج: 0.47 pF      د: 0.47 mF          

 

5.       ژرمانیوم و سیلیسیم را مواد ......... میگویند و در لایه اخر خود...... اتم دارند.

الف: نیمه هادی- بیشتر از چهار الکترون  ب: هادی- بیشتر از چهار الکترون

ج: هادی-  چهار الکترون                     د:نیمه هادی-  چهار الکترون

 

6.       کدام فرمول صحیح است ؟

الف:V=R*I            ب:I=V/R           ج :  R=V* I   د: همه موارد

 

7.       مقاومت سلف در جریان متناوب  از چه فرمولی محاسبه می شود؟

الف:XL=2FL                      ب):XL=WL                          ج:  موارد الف و ب     د: XL=1/2FL

 

8.       کدام دیود است که در بایاس منفی کار نمیکند؟

الف:دیود زنر                 ب: دیود نورانی        ج: فتو دیود                د:دیود معمولی      

9.       در ناحیه فعال ترانزیستور باید ......

الف: دیود بیس امیتر در بایاس مستقیم باشد            ب: دیود بیس کلکتور در بایاس معکوس قرار گیرد         

ج: ولتاژ کلکتور امیتر بیشتر از 0.2 ولت باشد             د:همه موارد

 

 

10.   پایه شماره یک ای سی مقابل کدام است؟

 

الف:  A                 ب:B    

ج:C                     د:D

 

 

 

 

11.   کدام دیود در بایاس مستقیم است؟

 

 

جواب  ج است

 

 

 

 

12.   شکل موج ولتاژبرق شهر چگونه است؟

الف:مربعی                               ب:دندانه اره ای             ج:سینوسی                              د:هیچکدام

13.   مدت زمانی که یک سیکل کامل می شود را ........ گفته می شود و با ....... نشان داده می شود.

الف:زمان تناوب  - T            ب: زمان تناوب  -F          ج:فرکانس-F        د: فرکانس-T

14.   سون سگمنت از هفت دیود . . . . . . . . تشکیل می‌شود.

الف: اتصال نقطه‌ای               ب : زنر               ج:نور دهنده           د: فتودیود

15.   اگراهم متربین پایه های کلکتور و بیس یک ترنزیستور از دو طرف مقدار زیادی نشان دهد ترانزیستور ......

 

الف:سالم  است   ب:اتصال کوتاه است   ج:نشتی  دارد    د:قطع است

16.   خازنی که بین دو طبقه قرار دارد چه نامیده می شود؟

الف:کوپلاژ          ب:صافی        ج:فیلتر          د:نوسان ساز

17.   نوع آرایش بایاسینگ ترازیستورمقابل چیست؟

 

الف: بیس مشترک       ب: کلکتور مشترک      

ج: امیتر مشترک            د:هیچکدام

18.   مشخصات تقویت کننده عملیاتی ایده ال چیست؟

الف:مقاومت خروجی بینهایت     ب:تقویت کنندگی بینهایت        ج:مقاومت داخلی صفر        د) همه موارد

19.   شکل مقابل چیست؟

الف:ترانزیستور    UJT

ب:ترانزیستور  MOSFET

ج:ترانزیستورJFET

د:ترانزیستورBJT

 

20.    وظیفه ترانزیستوردرمدارات چیست؟

 

الف : تقویت کنندگی   ب : راه اندازی     ج : کلیدالکترونیک     د : همه موارد

 

21.   در تست ترانزیستور با اهم متر مقاومت دیود ....... از دیود .......... کمتر است.

الف:  زنر – خازنی                 ب:    بیس امیتر  -     بیس کلکتور   

ج: بیس کلکتور     -بیس امیتر         د : کلکتور امیتر  - امیتر کلکتور

22.   در ترانزیستور معمولی بهره جریان از فرمول زیر بدست می اید؟

الف:     ب:        ج:        د:

 

23.   حرکت الکترونها در هادی ها ......... نامیده می شود.

        الف:  جریان الکتریکی       ب:  شدت جریان الکتریکی         ج: پتانسیل الکتریکی           د: موارد الف و ب صحیح است

24.   هنگام محاسبه معادل توتن بین دو نقطقه  a , b  در یک مدار الکتریکی باید .........     .

الف:برای بدست آوردن مقاومت تونن باید کلیه منابع ولتاژ را اتصال کوتاه نمود و سپس مقاومت بین آن دو نقطه  را توسط اهم متر یا با محاسبه اندازه گیری کرد .    

ب: برای بدست آوردن ولتاژ تونن باید ولتمتری را بین آن دو نقطه  نصب کرد  و ولتاژ بین ان دو نقطه را توسط ولتمتر بدست آورد.

ج: موارد 1 و 2

 د: هیچکدام

25.   اگردو خازن یک میکرو فاراد با هم موازی شوند معادل آنها چقدر است؟

 

الف: 2 میکرو فاراد                       ب: 4 میکرو فاراد       ج:  1 میکرو فاراد         ج: نیم میکرو فاراد

26.   شکل موج مقابل مربوط به چه مداری است؟

الف:مدار سلفی خالص

ب:مدار اهمی خالص

 ج: مدار خازنی خالص

د:مدار خازنی مقاومتی

 

 

 

 

 

 

 

27.   امپدانس مدار مقابل کدام است؟

الف: 4 اهم                                  ب: 5 اهم

ج:  7اهم                                  د: 17 اهم

 

 

 

 

28.   آی سی 7805 رگولاتور یا تثبیت کننده ولتاژ .......... ولت می باشد.

الف:رگولاتور ولتاژ   ب: تقویت کننده عملیاتی     ح: نوسان ساز       د:هیچکدام

 

 

29.   SCR در چه صورت هدایت می کند؟

الف: اگر ولتاژ آند SCR بیشتر از ولتاژ کاتد آن باشد و یک لحظه گیت آن مثبت شود SCR  شروع به هدایت می نماید و با قطع ولتاژ گیت نیز هدایت آن ادامه دارد.

ب: اگر ولتاژ کاتد SCR بیشتر از ولتاژ آند آن باشد و یک لحظه گیت آن مثبت شود SCR  شروع به هدایت می نماید و با قطع ولتاژ گیت نیز هدایت آن ادامه دارد.

ج:اگر ولتاژ آند SCR بیشتر از ولتاژ کاتد آن باشد  تا زمانی که ولتاژ  گیت آن مثبت باشد هدایت  ادامه می نماید.

د: همه موارد

 

 

30.   قطعه مقابل چیست؟ 

 

 

الف:تریاک       ب: دیاک       ج:تریستور      د: FET

 

31.   21شکل مقابل مربوط به چه نوع فیلتری است؟

 

21الف: بالا گذر         ب: پائین گذر     ج: میان‌گذر            د:میان‌نگذر

 

                       

 

 

 

 

 

32.   فرکانس شکل موج مقابل چقدر است؟

 

الف: 10 HZ                   ب:  10KHZ                

ج:1HZ                        د: 10KH

 

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

سوالات امتحان پیشرفت تحصیلی سال دوم تعمیر تلفن همراه

دوشنبه 30 بهمن‌ماه سال 1396 11:17 ب.ظ نویسنده: محمد نظرات: 0 نظر چاپ

1.      روی مقاومت الکتریکی 2R2j   نوشته شده است این مقاومت ........ است؟

1)2.2 Ω ±5%            2) 2.2 Ω ±10%      3)   22 Ω ±1%       4) 22 Ω ±10% 

2.      در مدار سری گدام گزینه درست است؟

1) در مداری سری فقط یک مسیر جریان وجود دارد.

2) در مدار سری اگر یک قسمت از مدار باز  شود جریان تمامی عناصر آن صفر است.

3)مقاومت الکتریکی معادل مداری سری مجموع مقاومت ها است.

4) همه موارد.

3.      اگردو خازن یک میکرو فاراد با هم موازی شوند معادل آنها چقدر است؟

ا) 2 میکرو فاراد                       2) 4 میکرو فاراد       3)  1 میکرو فاراد         4) نیم میکرو فاراد

4.      شکل موج مقابل مربوط به چه مداری است؟

 1)مدار سلفی خالص

2) مدار اهمی خالص

 3) مدار خازنی خالص

4) مدار خازنی مقاومتی

 

 

 

 

5.      امپدانس مدار مقابل کدام است؟

 

1) 3 اهم                                     2) 5 اهم

2)  هیچکدام                                  4) 21 اهم

 

6.      معادل تونن مداری به صورت VTh= 12 volt  RTh= 10 ohm میباشد،معادل نورتن آن کدام است؟

1) اتصال کوتاه میشود IN= وRN=10 ohm                                       2) IN= 1.2 A     وRN=10 ohm                      

3) IN=10 A      وRN=12 ohm                                                 4) IN=12 A     وRN=10 ohm     

 

 

7.      عدد 11 در دستگاه باینری معادل چه عددی است؟

1)11               2) 1011     3)1101      4)0011

 

8.      مکمل دو عدد باینری   1110001110  را بدست آورید؟   

 

1)111000110          2)111111001      3)000111001      4)0001110010  

 

 

9.      آی سی  مبدل بی سی دی به سون سگمنت کدام است؟

                                                                                                                       LM3171)  

                                                                                                                            74472)

74743)

4) 7432

10. عملکرد  F1مدار مقابل چیست؟

1)A>B  

2)A<B  

 

3)A+B  

 

4)A=B  

 

 

 

 

11. شکل مقابل مربوط به چه قطعه ای است؟

1) AND   2)   NAND   )  XOR   4)XNOR

 

 

 

 

 

12. برای ساخت شیفت رجستر از چه فلیپ فلاپی استفاده می شود؟

1)  JK                       2) RS                  3)  D                       4)   

 

13. فلیپ فلاپ J K   در چه حالتی مثل حافظه عمل می کند؟

1) حالت 1        2) حالت 2

3) حالت  3          4) حالت   4

 

 

 

 

14. تابع منطقی جدول کارنو مقابل کدام است؟

B/C+ B/C/D1)

   BC/ +B/CD2) /

3) D/ D+ AB/A

    A/ D/+ AB/D 4)

 

 

 

 

 

15. کدام  حافظه با جریان الکتریکی پاک شده و دوباره قابل تزنامه ریزی است؟

الف)   ROM      ب) PROM     ج)  E PROM         د)  EEP ROM  

 

 

16. کدامیک از شکلهای زیر مربوط به جمع کننده نیم بیت است؟

                                                                

1)

 

 

 

 

2)

3)         

 

 

 

 

4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

2

1

شماره

 

 

 

OK

1

OK

 

 

 

2

 

 

 

OK

3

 

OK

 

 

4

 

 

 

OK

5

 

 

OK

 

6

 

 

ok

 

7

ok

 

 

 

8

 

 

ok

 

9

 

 

ok

 

10

 

 

 

ok

11

 

OK

 

 

12

 

 

 

OK

13

 

 

OK

 

14

ok

 

 

 

15

 

 

ok

 

16

 

 

 

 

 

 

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

سوال امتحان دیجیتال

دوشنبه 30 بهمن‌ماه سال 1396 11:16 ب.ظ نویسنده: محمد نظرات: 0 نظر چاپ

1.      ژرمانیوم و سیلیسیم را مواد ......... میگویند و در لایه اخر خود...... اتم دارند

1)نیمه هادی  -4         2)  هادی  - کمتر از4     3 )نیمه هادی  -   کمتر از 4     3 ) هادی  -   4

 

 


2.      در شکل مقابل کدام قطعه آمپرمتر  است؟

1)1              2)   2            

3)   3             4)   4

3.      اگر در مدت زمان 2 ثانیه 6 کولن بار الکتریکی از سیم بگذرد شدت جریان الکتریکی برابر با .... می شود؟

1) 3امپر                         2) 3ولت                 3) 3اهم        4) هیچکدام       

 

4.      یک مگا اهم برابر با ......اهم است.

1)1000 اهم           2 )1000000 اهم                         3)یک هزارم  اهم               4)هیچکدام       

5.   کدام فرمول صحیح است  ؟  

الف)V=RI                       ب)I=V/R                   ج)R=V/I                      د) همه موارد

6.      کدامیک فرمول محاسبه توان الکتریکی است؟

الفp=V.I                      ب)p=V2/R                     ج)p =R.I2             د) همه موارد

7.      مقدار مقاومت LDR    با  .......      ......... می یابد.

1)      نور  افزایش                      2 ) نور  کاهش

3)گرما  افزایش                        4 )ولتاژ  افزایش

8.      روی مقاومتی  مقدار      4K7J چاپ شده است مقدار هر مقاومت و تلرانس آن چقدر است؟

1)47کیلو اهم با تلرانس 5 درصد           2) 47کیلو اهم با تلرانس 5 درصد

3) 7/4کیلو اهم با تلرانس 10 درصد        4) 7/4کیلو اهم با تلرانس 5 درصد       

 

9.      انواع هویه  و نحوه کار آنها را بنویسید؟

1)هفت تیری          2) قلمی           3)هیتر هوای گرم      4)همه موارد

 

10.  در شکل مقابل ولتاژ پیک و پیک تو پیک را بدست ورید؟  time/div=1     volt/div=1

1)       1ولت       2)     3ولت       3)6ولت         د)    6ثانیه

 

 

 

11.                       در ............. از مقاومت متغیر برای کنترل .................. مدار استفاده می شود ؟

) رئوستا جریان              2)پتانسیومتر جریان     

3)رئوستا ولتاژ                4)موارد 1 و 2 صحیح است

 

 

12. ولت متر را به برق شهر وصل کردیم و ولتمنر 220 ولت را نشان داد ، این ولتاژ  مقدار ......... ولتاژ را نشان میدهد.

1) پیک          2)   متوسط                    3)  ماکزیمم              4) موثر

 

13. کدام خازن است که قطب مثبت و منفی دارد؟

1)عدسی                    2)سرامیکی                 3)الکترولیتی                4) همه موارد

14. جنس سیم لحیم چیست؟

1)قلع و الومینیم                2)قلع و مس     3            )قلع و سرب                 4) همه موارد

 

 

15. وظیقه رگولاتور چیست؟

1) تنظیم ولتاژ              2)تنظیم جریان                    3)تنظیم فرکانس               4)الف و ب

 

16. جنس سیم لحیم چیست؟

1)قلع و الومینیم        2)قلع و مس     3)قلع و سرب       4) همه موارد

17. فرکانس چیست؟

1)تعداد سیکل در ثانیه                     2)مدت زمان  یک سیکل      

3)تعداد سیکل در دقیقه                         4)هیچکدام 

18. پایه شماره یک ای سی مقابل کدام است؟

 

الف:  A                 ب:B

ج:C                     د:D

19. در مدارخازنی خالص جریان نسبت به ولتاژ ..... درجه ..... است؟

ا الف) 90 درجه –جلوتر         ب) 90 درجه- عقب تر      ج)180 درجه -جلوتر   د) 180 درجه- عقب تر 

 

 

20. کدام دیود در بایاس مستقیم است؟

 

 

 

 

 

 

21. شکل موج ولتاژبرق شهر چگونه است؟

1)مربعی                     2)دندانه اره ای            3)سینوسی                              4)هیچکدام

 

22. آرایش ترانزیستور مقابل چیست؟

1)بیس مشترک       

   2) امیتر مشترک  

3)کلکتور مشترک    

4  ) درین مشترک  

 

 

23. شکلهای مقابل مربوط به چه عناصری است؟

) ترایاک  -  دیاک - ترانزیستور 2

)ترایاک – تریستور - دیاک

)تریستور - دیاک – ترایاک

)دیاک – ترایاک - تریستور

 

 

 

24. تابع جدول کانوی شکل مقابل را بدست آورید؟

الف) A’C’ +BC+AB’

ب) B’C’+A’B+A   

ج:هردو

      د:هیچکدام

 

25. خروجی مدار مقابل کدام است؟

     الف F=∑(2,3,8) (    

 ب F=∑(3,4,7) (      

       ج) هردو   

  د: هیچکدام

 

26. مدار جمع کننده یک بیتی کدام است؟

 

27. خروجی مدار مقابل با کدام فلیپ فلاپ منطبق است؟

1) T                                2)   D

         3) RS                       4)                  JK

 

28. عدد 11 در دستگاه باینری معادل چه عددی است؟

1)11               2) 1011     3)1101      4)0011

 

 

29. مکمل دو عدد باینری   111000110  را بدست آورید؟    

الف)111000110          ب)111111001      ج)000111001       د)000111010  

 

30. تابع?     A+1= را بنویسید؟

الف) 0                ب)      1                  ج ) A                د) A’

 

31. فلیپ فلاپ J K   در چه حالتی هر پالسی تغییر وضعیت میدهد ؟

1)حالت 1         2)حالت 2    

3) حالت 3         4)حالت 4

 

 

 

32. قطعه ای با تابع مقابل کدام است؟

 

1)رمز گشا

2)رمز کن

3)مالتی پلکس

4)دی مالتی پلکس

 

 

33. انواع شیفت رجیستر را نام ببرید؟

1) ورودی موازی- خروجی سری      2) ورودی  موازی-  خروجی  موازی      

 

3) ورودی موازی- خروجی موازی        4)  همه موارد   

 

34. کدام  حافظه با جریان الکتریکی پاک شده و دوباره قابل برنامه ریزی است؟

1)   ROM      2) PROM     3)  E PROM         4)  EEP ROM  

 

35. برای ساخت شیفت رجستر از چه فلیپ فلاپی استفاده می شود؟

1)  JK           2) RS        2)  D         4)   

 

 

  1. شکل مقابل معادل چه گیتی است؟

1)   AND             2)NAND       3)  NOR        4)XOR

 

37. شکل گیت های  OR     و   XOR را رسم کنید؟

38.   تفاوت دیجیتال و انالوگ چیست؟      

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم